BG Flag
EN Flag
Търсене
Основните права на акционерите включват правото на:

  • сигурни методи за регистрация на собствеността;
  • предаване или прехвърляне на акции;
  • редовно и своевременно получаване на информация, свързана с Дружеството;
  • участие и право на глас в Общото събрание на акционерите;
  • избор на членове на управляващия орган;
  • участие в разпределението на печалбата на Дружеството.