BG Flag
EN Flag
Търсене
Корпоративното управление на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ се основава на следните основни  принципи:
  • Защита на правата на акционерите.
  • Равнопоставено третиране на всички акционери, независимо от размера на участието им в капитала на дружеството и националната им принадлежност.
  • Признаване правата на заинтересованите лица по закон.
  • Разкриване на информация за дружеството и прозрачност.
  • Отговорности на управителните органи.

  
През месец октомври 2007 г. в България бе приет Национален кодекс за корпоративно управление (НККУ).
   „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ е подписало декларация, че приема НККУ и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му.
   Спазването на НККУ е на принципа „Спазвай или обяснявай”, което означава, че препоръките на НККУ се спазват и когато има отклонение от тях или неспазване, ръководството на дружеството обяснява причините за това.
   Отчетът „Спазвай или обяснявай” е неразделна част от Годишния финансов отчет на дружеството.
   В него е представена информация за прилагане на препоръките на НККУ в корпоративното управление на   “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.